Abriga Sp. z o. o.
ul. Staromiejska 8/12
26-600 Radom
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie. XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000661602, REGON: 366487205, NIP: 9482609074 Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN

Dziękujemy